Monitor.co.me

E-mail Ispis PDF
BANKARSKI POJMOVNIK
Obavezna rezerva banaka

Svaka poslovna banka mora da drži određeni deo depozita na posebnom računu obavezne rezerve kod Centralne banke. Obavezna rezerva u rukama Centralne banke je instrument regulisanja količine novca u opticaju, kao i instrument kontrole likvidnosti i kreditnog potencijala banke. Kada Centralna banka poveća obaveznu rezervu banaka, uglavnom dolazi do skoka kamatnih stopa na kredite.

Virman (opšti nalog za prenos)

Virman ili opšti nalog za prenos je bezgotovinski instrument platnog prometa pomoću koga se, radi plaćanja izvjesnih novčanih obaveza, vrši prenos sredstava sa žiro-računa nalogodavca na žiro-račun korisnika, nezavisno od toga da li se vode kod istog ili različitog nosioca platnog prometa.

Grejs period

Grejs period podrazumijeva da se tokom određenog perioda ne otplaćuju ni kamata ni glavnica. To je, praktično, period između isplate kredita i dospijeća prve rate ili anuiteta. Najčešće se koristi kod dugoročnih kredita privredi, jer se najčešće efekti neke investicije ne osjećaju na početku korišćenja kredita. Grejs period može trajati od nekoliko mjeseci do nekoliko godina.

Interkalarna kamata

Interkalarna kamata zaračunava se vrijeme korišćenja pozajmice prije početka otplate pozajmice (grejs perioda). Banka kamatu obračunava i naplaćuje kod prenosa pozajmice u otplaćivanje ili kroz rate/anuitete.

Mjenica

Sopstvenu mjenicu popunjava korisnik kredita na licu mjenice u donjem desnom uglu, čitko, pisanim slovima, navodeći sljedeće podatke: svoje ime i prezime, adresu stanovanja, JMBG, broj lične karte, naziv firme u kojoj je zaposlen i potpisuje mjenicu.

Ukoliko se radi o mjenici sa žirantima, prvi žirant popunjava mjenicu u donjem desnom uglu na licu mjenice, u obilježnom prostoru predviđenom za unošenje podatka za trasanta. Ispod imena i prezimena žirant upisuje adresu stanovanja, JMBG, broj lične karte, naziv firme u kojoj je zaposlen i potpisuje menicu. Iste podatke potrebno je da navede na poleđinu mjenice okrenute vertikalno, vodeći računa da tekst ne bude na poleđini talona. Drugi i ostali žiranti potpisuju se na poleđini mjeničnog obrasca ispod potpisa prvog žiranta. Na dovoljnoj udaljenosti (3 cm) od podataka prvog žiranta, unose se podaci: ime i prezime, adresa stanovanja, JMBG, broj lične karte, naziv firme u kojoj je zaposlen i potpis.

 

porto1


porto2

pozovi-sprijeci

monitor-preview

 

Monitor u novom broju donosi

Broj 1413. petak 17. novembar 2017. godine PODIGNUTA OPTUŽNICA PROTIV NEBOJŠE MEDOJEV...

  300x60

BANER_310X60_

seabreezeuniqa1

logo-hypo-alpe-adria_mneHipotekarna Banka

rekom_baner_150x60mans-markica 


 

Monitor broj 1412

Broj 1410. petak 27. oktobar 2017. godine   U sudnici pučist-saradnik:ŠTO PROPUŠTI...

 

Monitor broj 1411

Broj 1411. petak 3. novembar 2017. godine MILOŠEVIĆEVI KADROVI U SRBIJI I CRNOJ ...