Povežite se sa nama

OKO NAS

HOĆE LI SE KONAČNO GRADITI ZGRADA ZA PENZIONERE U BERANAMA: Kao na Bojani

Objavljeno prije

na

Beranski penzioneri bez riješenog stambenog pitanja, njih više od 120, već četrnaest godina čeka početak izgradnje zgrade sa 12 stanova namijenjenih toj populaciji. Novcu koji su tada, nenamjenski, potrošili funkcioneri lokalnih (DPS) vlasti još se nije ušlo u trag

 

Iz beranskog Udruženja penzionera upozoravaju da je krajnje vrijeme da se krene u izgradnju davno obećanih stanova. Dodatno, navode kako sada definitivno imaju dokaze da su Fond PIO i nekadašnje Ministarstvo zdravlja, rada i socijalnog staranja odavno opredijeli i opštini uplatili 240.000 eura potrebnih za izgradnju tog poslovno-stambenog objekta. Međutim, opredijeljena sredstva ni do današnjih dana nijesu stavljena u funkciju.

„Brojni članovi našeg Udruženja još uvijek nijesu riješili stambeno pitanje. Zato zahtijevamo da odgovorni intenziviraju svoje aktivnosti u pravcu izgradnje planiranog objekta za stambeno zbrinjavanje penzionera. Inače, nedavno smo iz Vlade dobili dokaze da je novac za realizaciju ovog projekta uplaćen na račun Opštine Berane prije više od 10 godina”, kaže Milanka Radenović, predsjednica jednog od dva udruženja penzionera u Beranama.

Iz lokalne uprave kažu da je krajem prošle godine Vlada usvojila izmjene i dopune DUP-a Lijeva obala Lima, čime su stovorene mogućnosti da se na lokaciji preko puta zgrade Gimnazije krene sa izgradnjom zgrade namijenjene penzionerima. Neophodno je, prethodno, da lokalni parlament donese odluku o dodjeli parcele za tu namjenu. „Skupšina opštine treba da usvoji odluku o dodjeli parcele za tu namjenu i odluku o oslobađanju od plaćanja komunalija, što će biti učešće Opštine Berane u izgradnji zgrade. Radi se o parceli površine 1.014 metara. U prizemlju zgrade planirane su prostorije dnevnog centra za penzionere”, navode iz lokalne uprave, uz objašnjenje da su lokalni izbori i aktuelni pregovori oko formiranja nove većine jedini razlog što te odluke još uvijek nijesu usvojene.

Milanka Radenović kaže da će odmah nakon formiranja nove lokalne vlasti od čelnika Opštine tražiti da nađu način za povraćaj sredstva koja su opredijeljena za izgradnju zgrade za penzionere. „Predstavnici penzonera su prošle godine imali sastanak sa čelnicima Opštine koji su nas uvjerili da imaju iskrene namjere da iniciraju izgradnju stambene zgrade za potrebe beranskih penzionera. Međutim, još uvijek nema nekih konkretnih poteza. Znamo da je na to uticalo i održavanje lokalnih izbora. Čim se konstituiše nova lokalna vlast, mi ćemo odmah tražiti da se aktivnosti oko izgradnje zgrade ubrzaju i da se izvši povraćaj sredstava za ove namjene koje je neko očigledno nenamjenski potrošio”, kaže Radenović.

Iz ovog Udruženja podsjećaju da im Specijalno tužilaštvo još uvijek nije odgovorilo da li je optužnicom protiv bivših funkcinera DPS-a iz Berana obuhvaćen i predmet koji se tiče „zagubljenog“ novca namijenjenog za izgradnju zgrade za penzionere. „Mi smo obezbijedili i SDT-u ustupili sve podatke kako bi krivična prijava koja je podnijeta protiv bivšeg gradonačelnika i drugih funkcionera iz DPS-a bila potkrijepljena dokaznim materijalom i u slučaju nestalog novca za zgradu za penzionere“, kaže Radenović. Ona dodaje da Udruženje na čijem je čelu neće odustati ni od izgradnje zgrade, ni od otkrivanja istine o tome gdje je i kako završio novac za koji, kako tvrdi, zna da je svojevremeno legao na račun Opštine Berane.

„U de­cem­bru 2008. go­di­ne pot­pi­san je ugo­vor o su­fi­nan­si­ra­nju stam­be­nog objek­ta za dvanaest stanova u Be­ra­na­ma za po­tre­be ko­ri­sni­ka pen­zi­je re­pu­blič­kog Fon­da PIO. Pot­pi­sni­ci tog ugo­vo­ra bili su ta­da­šnje Mi­ni­star­stvo zdra­vlja, ra­da i so­ci­jal­nog sta­ra­nja, Op­šti­na Be­ra­ne i Fond PIO”, navodi naša sagovornica. Prema njenim riječima ugo­vo­rom su se sve tri stra­ne oba­ve­za­le da za re­a­li­za­ci­ju tog pro­jek­ta ulože po 120.000 eura. „Opština je svoj dio trebalo da obezbijedi kroz plac i komunalnu infrastrukturu, dok su drugi trebali da uplate novčana sredstva”, kaže predsjednica Udruženja penzionera.

Ras­po­lo­ži­va do­ku­men­ta­ci­ja, u koju je Monitor imao uvid, po­ka­zu­je da su

Mi­nistarstvo zdra­vlja, ra­da i so­ci­jal­nog sta­ra­nja i Fond PIO već u star­tu iz­mi­ri­li svoj dio oba­ve­za i upla­ti­li po 120.000 eura na ži­ro-ra­čun Op­šti­ne Be­ra­ne.

To su potvrdili i iz lo­kal­ne upra­ve, ali is­ti­ču da im ni­je po­zna­to na šta je tadašnje op­štin­sko ru­ko­vod­stvo po­tro­šoilo ta sred­stva.

„Po­sto­je ja­sni do­ka­zi da je Mi­ni­star­stvo zdra­vlja, ra­da i so­ci­jal­nog sta­ra­nja na­kon pot­pi­si­va­nja ugo­vo­ra na ži­ro-ra­čun Op­šti­ne Be­ra­ne upla­ti­lo jed­nom 20.000 eura, a dru­gi put 100.000. Ta­ko­đe, ima­mo do­ka­ze da je Fond PIO na ži­ro-ra­čun Op­šti­ne Be­ra­ne 5. ok­to­bra 2009. go­di­ne upla­tio 120.000 eura za iz­grad­nju zgra­de za pen­zi­o­ne­re, ali na­ma ni­je po­zna­to šta se s tim nov­cem de­si­lo. Zna­mo sa­mo da ni­je usmje­ren za iz­grad­nju te zgra­de” – kažu u lokalnoj upravi u ovom gradu.

Predsjednica Udruženja penzionera kaže kako bi, da je bilo sve po planu, danas u Beranama bilo izgrađeno ne dvanaest, nego sedamdeset stanova. Radenović objašnjava da je već daleke 2008. godine bilo obećano da se u Beranama i Nikšiću prave zgrade za penzionere sa po dvanaest stanova. „U Nikšiću je napravljena najprije jedna mala zgrada sa dvanaest stanova. Pa se nije stalo na tome, nego je napravljena još jedna zgrada za penzionere sa sedamdeset i pet stanova, a sada se gradi još jedna. U Beranama od svega nije bilo ništa”.

Sramota je, smatraju beranski penzioneri, što se neko usudio da nenamjenski potroši novac za izgradnju njihovih stanova.

„Od ukupnog broja penzionera u ovom gradu, naše su procjene da njih oko stotinu i dvadeset nemaju riješeno stambeno pitanje. Toliko je penzionera izrazilo interesovanje za stan. Neko bi morao da odgovara zašto je projekat koji je bez problema zaživio u Nikšiću, propao u Beranama”, navodi Radenović prisjećajući se kako su u to vrijeme, skoro svakodnevno, u lokalnoj upravi pokušavali dobiti informacije o početku gradnje. „Oni su nas, međutim, samo lagali. Kada god smo ih podsjećali i postavljali pitanje gdje je novac, govorili su nam da je tu i da zgrada samo što nije počela da se gradi. Onda su izgubili lokalnu vlast, i novcu se izgubio trag”.

U Beranama, prema posljednjim procjenama, živi oko pet i po hiljada penzionera.  Prosječna penzija je daleko ispod državnog prosjeka i eko­nom­ska kri­za po­seb­no ne­ga­tiv­no uti­če na stan­dard ove populacije. Zato se u Udruženju penzionera nadaju da će priča o davno obećanim stanovima, konačno, krenuti sa mrtve tačke. I da će neko odgovarati što je novac namijenjen za izgradnju penzionerskih stanova završio ko zna gdje.

                                             Tufik SOFTIĆ

Komentari

Izdvojeno

AZBESTNE CIJEVI I DALJE U VODOVODIMA: Prosipanje vode i vremena

Objavljeno prije

na

Objavio:

Azbestno-cementne cijevi jedan su od razloga što vodovodi u Crnoj Gori u svojim sistemima bilježe prosječne gubitke od blizu 70 odsto. Voda otiče mimo cijevi, kao i vrijeme da se šteta i rizici po zdravlje preduprijede. Projekat zamjene ovih cijevi, za koji je potrebno oko 150 miliona eura zastao je – ne samo zbog para, već i politike

 

Zbog zdravstvene zaštite i ogromnih tehničkih gubitaka u vodovodnim mrežama već godinama se upozorava na neophodnost zamjene azbestno-cementnih cijevi. U Crnoj Gori imamo vodovodnu mrežu od preko 600 kilometara cijevi napravljenih smješom azbesnih vlakana i cementa, materijala koji su izbačeni iz upotrebe u Evropskoj uniji još 2005. godine. U Crnoj Gori zabrana stavljanja u promet i upotrebu azbesta uvedena je Zakonom o životnoj sredini iz 2016.

Privilegiju da ne piju vodu iz azbestno-cementnih cijevi trenutno imaju samo stanovnici Plužina i Petnjice. Drugi mogu jedino da se tješe kako ne postoje pouzdani dokazi o štetnom uticaju unošenja azbestnih vlakana u organizam – ako se piju. Ako se ta vlakna udišu, dokazano su kancerogena. Iz Instituta za javno zdravlje su ranije objasnili da nijesu dovoljno razjašnjeni svi detalji u pogledu zdravstvenih efekata unošenja azbesta putem vode za piće koja prolazi kroz azbestno-cementne cijevi. Ipak se smatra da je ovakav unos daleko manje značajan sa zdravstvenog aspekta od udisanja čestica azbesta. Svjetska zdravstvena organizacija do sada nije utvrdila kancerogenost azbesta unijetog gutanjem tečnosti, pa zbog toga i ne postoje smjernice o dozvoljenoj količini u vodi. Prepoznat je rizik za radnike koji rade na uklanjanju azbestnih cijevi, jer mogu udahnuti čestice ovog materijala.

Ono što se sa sigurnošću zna je da cijevi imaju nedostatak zbog velikog gubitka vode koja protiče kroz njih – do dvije trećine.

U rješavanje ovog problema krenulo se 2019. godine, ali se nije daleko odmaklo. NVO Udruženje za unaprijeđenje vodosnadbijevanja, tretman i odlaganje otpadnih voda Crne Gore uz finansijsku podršku UNDP-a, od 9.050 eura, realizovalo je projekat Zamjena azbestnih cijevi u vodovodnim mrežama Crne Gore. Urađeni su projektni zadaci za 21 opštinu i prikupljeni podaci o ukupnoj dužini azbestnih cijevi u gradskim vodovodima koja iznosi 614,21 kilometar.

Iz Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma za Monitor objašnjavaju da ,,naredni korak koji je trebao da uslijedi jeste izrada Glavnog projekta zamjene azbestno-cementnih cijevi u vodovodnim mrežama i obezbjeđivanje finansijskih sredstava za implementaciju projekta. Izrada Glavnih projekata rekonstrukcije azbestno-cementnih cijevi je aktivnost koja je definisana i Akcionim planom za ispunjavanje završnih mjerila za Poglavlje 27- životna sredina i klimatske promjene. Nosilac aktivnosti je Udruženje za unapređenje vodosnabdijevanja, tretman i odvođenje otpadnih voda Crne Gore”.

NVO Udruženje vodovoda i Zajednica opština obratili su se Eko-fondu sa zahtjevom za uključivanje u projekat i finansijsku podršku. ,,Imajući u vidu da je prema procjenama Udruženja potrebno oko 150 miliona eura za realizaciju projekta i ograničena finansijska sredstva kojima raspolaže Eko-fond, dogovoreno je da Eko-fond može pružiti finansijsku podršku samo za izradu Glavnog projekta zamjene azbestno-cementnih cijevi”, kazao je za Monitor Draško Boljević, izvršni direktor Eko-fonda.

Predrag NIKOLIĆ
Pročitajte više u štampanom izdanju Monitora od 20. maja ili na www.novinarnica.net

 

Komentari

nastavi čitati

Izdvojeno

ČEREČENJE SOLANE I ULCINJSKIH PREDUZEĆA: Grad stečaj

Objavljeno prije

na

Objavio:

Stečaj je jedna od najneomiljenijih riječi u Ulcinju. Stečajem su redovno urnisana sva nekadašnja uspješna ovdašnja  preduzeća, počevši od Agroulcinja preko građevinske firme Primorje i Hotelsko-turističkog preduzeća Ulcinjska rivijera pa sve do Solane. Zato se očekuje da će specijalni tužilac otvoriti istrage i u ovim slučajevima

 

Slučaj ulcinjske Solane pokazuje šta su pohlepa i gramzivost, uz asistenciju države u stanju da devastiraju u kratkom roku. Agonija najstarije ulcinjske kompanije kreće 2004. godine kada Eurofond, koji je kontrolisao biznismen Veselin Barović, postaje većinski vlasnik Solane Bajo Sekulić u stečaju, za oko 800.000 eura. Godinu kasnije pokreće se postupak ,,programiranog stečaja” zbog duga za struju od 13.000 eura, a u međuvremenu, Eurofond podiže kredite zalažući imovinu Solane i emitujući akcije. Banke istovremeno stavljaju pod hipoteku milione kvadratnih metara zemljišta u neposrednom zaleđu Velike plaže.

Nekadašnji rukovodilac finansija u Solani Veselin Saša Mitrović kaže da je najteži udarac ta kompanija doživjela 2010. godine kada je, kako tvrdi, ukradeno 20 hiljada tona soli i milion eura iz blagajne. „Tada je i stavljena tačka na rad Solane, a radnici opljačkani. Kasnije i izbačeni na ulicu, a da niko nije odgovarao za to. I danas kada pitate te ljude iz Privrednog suda oni govore da su radili sve po zakonu!? Zato ih mi radnici i zovemo stečajna mafija“, naglašava Mitrović.

Konačno, 2011. godine uveden je u ovu firmu klasični stečaj rješenjem Privrednog suda. Od tada kontrola nad čitavom Solanom, ostacima ostataka njene pokretne i nepokretne imovine, kao i finansijskim sredstvima, prelazi kompletno u Podgoricu.

U posljednjih deset godina organizovano  je 15 neuspješnih pokušaja prodaje imovine Solane iako je bilo sporno da li Eurofond ima pravo na korišćenje ili svojine nad zemljištem. Ovi javni oglasi služili su da  bi se kupovalo vrijeme dok se ne završi posao definitivnog uništenja Solane.

Već deveta je godina da na Solani nema berbe soli, koja je preduslov da se očuva njen biodiverzitet, te da ona i dalje bude raj za ptice, što je čini staništem koje je važno u svjetskim okvirima. Zato se ona posebno navodi u svim godišnjim izvještajima Evropske komisije za Crnu Goru.

Stečajni postupak još traje, a u toku je procedura kojom se cjelokupna imovina Solane nastoji uknjižiti kao državna svojina, dok bi Vlada Crne Gore bila označena kao nosilac prava raspolaganja. Stečajni upravnik Solane, Žarko Ostojić, najavio je čak da će podnijeti tužbe Upravnom i Privrednom sudu, zbog odluke Savjeta za privatizaciju da ne pretvori pravo korišćenja u pravo svojine, odnosno da je imovina Solane državna svojina.

Mustafa CANKA
Pročitajte više u štampanom izdanju Monitora od 20. maja ili na www.novinarnica.net

 

Komentari

nastavi čitati

Izdvojeno

NACIONALNI PARK PROKLETIJE ŽRTVA BESPRAVNE GRADNJE: Uništavanje šume na privatnom posjedu zakon ne prepoznaje

Objavljeno prije

na

Objavio:

Gusinjanin Đ.V. u potpunosti je uništio planinarsku stazu ka Volušnici u zaštićenom području Nacionalnog parka (NP) Prokletije – dolini Grebaje, kada je odlučio da postojeći putić proširi i produži kako bi došao do svog posjeda. Reakcija nadležnih službi je zakasnila

 

Planinarska staza ka Volušnici u zaštićenom području Nacionalnog parka (NP) Prokletije – dolini Grebaje u potpunosti je uništena kada je Gusinjanin Đ.V, uz pomoć građevinskih mašina odlučio da postojeći putić proširi i produži kako bi došao do svog posjeda. Reakcija nadležnih službi je zakasnila. Prilikom probijanja puta dužine kilometar, oko 300 stabala oboreno je, srušeno, polomljeno ili iščupano, a zemljište isprevrtano.

Radovi su trajali dva dana, 6. i 7. maja. Prema riječima direktora NP Prokletije Marinka Bajraktarovića, nadzornik tog terena je drugog dana radova čuo mašine i zaustavio ih. Uprava nacionalnog parka o tome je obavijestila Upravu za inspekcijske poslove i Komunalnu inspekciju Opštine Gusinje dva dana kasnije – 9. maja. Inspekcija je na lice mjesta izašla sjutradan, a nadzoru su prisustvovali direktor i radnik službe zaštite NP Prokletije i Đ.V. Tada je konstatovano da su radovi sprovedeni na zemljištu u vlasništvu Gusinjanina. Oko 400 metara staze, širine tri metra, vlasnik je proširio, i taj se dio nalazi u trećoj zoni zaštite NP Prokletije. Ostalih 600 metara je u potpunosti novoizgrađen put, i to u drugoj zoni zaštite parka.

,,Nijesmo dali saglasnost za izvođenje radova u zaštićenom području Prokletija. U toku je proces u kome su preduzete mjere u saradnji sa Upravom za inspekcijske poslove i lokalnom upravom u Gusinju. Obiđen je teren, sačinjen izvještaj, a radovi su stopirani u istom trenutku kada ih je nadzornik uočio, i ne stoje tvrdnje da su se nelegalne radnje vršile naočigled zaposlenih u NP Prokletije, već su sve radnje učinjene po važećim zakonskim procedurama”, naveli su iz Nacionalnih parkova Crne Gore (NPCG) u saopštenju.

Andrea JELIĆ
Pročitajte više u štampanom izdanju Monitora od 20. maja ili na www.novinarnica.net

 

Komentari

nastavi čitati

Izdvajamo